s.

ՎԱՆԻ կամ ԱԿՆ ՎԱՆԻ. որ եւ ՎԱՆԱԿՆ. cf. ՎԱՆ 3

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակն վանի

Ամպհովանի, նւոյ

Իջավանիմ, նեցայ

Խոստովանիմ, եցայ

Հովանի, նւոյ, նեաւ

Վանիկ, նկունք, նկաց

Վանիչ

Օթեվանիմ, եցայ

Voir tout