ՍՏՈՐՈԳԵԱԼ ՍՏՈՐՈԳԵԼԻ. κατηγόρημα praedicatum προσνενεμουμένον attributum. Բառ՝ որ ըստ տրամաբանից ասի զենթակայէ. պատշաճեալ ինչ ումեք կամ իմիք իրաւամբք, եւ ստուգութեամբ ասելի զնմանէ.

Յաղագս ստորոգելոյ, եւ ենթակայի։ Ստորոգեալն, եւ ենթակայն։ Բաղկանան նախադասութիւնքն ի ստորոգելոյ եւ յենթակայէ. (Անյաղթ պորփ.։)