adj.

Ստորնական. ստորին.

Իջեր կամաւոր՝ յերկիր ստորնաւոր. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստորնաւոր ստորնաւորք
accusatif ստորնաւոր ստորնաւորս
génitif ստորնաւորի ստորնաւորաց
locatif ստորնաւորի ստորնաւորս
datif ստորնաւորի ստորնաւորաց
ablatif ստորնաւորէ ստորնաւորաց
instrumental ստորնաւորաւ ստորնաւորաւք