adj. adv.

Ի ստոր ընկեցեալ կամ ընկենլով.

Զոմն եթովպացի յախճինայ նաւեալ՝ յաչաղեալ մախանօք նաւակցացն՝ ստորընկէց ի նաւէն ընղկմէին ոտնակապօք. (Մագ. ՟Ժ։)