cf. Հռետոր.

Ռետորք եւ աստուածաբանք՝ ամեն իմաստ գունդք առաքելոցն. (Ժմ. յն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հռետոր, աց

Հռետորաբան, ից

Հռետորաբար

Հռետորական

Հռետորայք, յից

Հռետորանամ, ացայ

Հռետորութիւն, ութեան

Voir tout