s.

the twenty seventh letter of the alphabet & the twenty first of the consonants;
nine hundred, nine hundredth;
It is sometimes confounded with the letters չ & ճ, as : խնջոյք — խնճոյք, ջղջիկան — չղջիկան.

Տառ բաղաձայն՝ անուանեալ ջէ. որ եւ ասի միջակ, զի լերկ է քան զՉա, եւ թաւ քան զՃէ.

Միջակ է ճէն՝ ծայի եւ ջէի. (Թր. քեր.։) Ասի եւ կրկնակ, որպէս բաղկացեալ ի ճճ, կամ չճ, ճչ, տչ։

Ջ. Երբեմն լծորդ գտանի ընդ չ. որպէս. Հաջել կամ հաչել. կարկաձել, կարկաչել. յօրանջել, յօրանչել. չղջիկան, ջղջիկան։ Եւ շատ եւս ընդ ճ. Գէջ կամ գէճ. բջիջ, բճիճ. խնջոյք, խնճոյք. կնջիթ, կնճիթ. ճանճ, ճանջ։ Որպէս եւ որ ինչ ըստ պրս. եւ թ. հնչի իբր չ կամ ջ, արաբացիք հնչեն ճ, ք, խ, շ. եւ այլն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

*Ագոմէջ

Ազոխաջուր, ջրոյ

Ալէտանջ

Ալոջ, ի, աց

Ականջ, ի, աց

Ականջալուր

Ականջաման, աց

Ականջամուտ, մտի, ից

Ականջատ

Ականջացաւ, ոյ, ի

Ականջեմ, եցի

Ականջթոռ

Ականջկրկիտ

Ակնջցաւութիւն, ութեան

Աղաջուր

Աղջամղջին

Աղջամուղջ, մղջաւ

Աղջիկ, ջկան, ջկունք, կանց

Աղջկորդի, դւոյ

Աղջութիւն, ութեան

Voir tout