ՊՃՆԱԶԳԵՍՏԵԼ ՊՃՆԱԶԳԵՍՏԻԼ. Նոյն ընդ վերնոյն (=ՊՃՆԱԶԱՐԴԵՄ),

Կալաւ սովորութիւն՝ գեղեցիկ զարդուք պճնազգեստել զանշունչ քարինս եկեղեցւոյ. (Յհ. կթ.։)