s.

Պարուրելն եւ իլն.

Ոչ այլ իրիք, այլ մեղաց պարուրումն են վաճառք. (Գէ. ես. իբր կապոց.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պարուրումն պարուրմունք
accusatif պարուրումն պարուրմունս
génitif պարուրման պարուրմանց
locatif պարուրման պարուրմունս
datif պարուրման պարուրմանց
ablatif պարուրմանէ պարուրմանց
instrumental պարուրմամբ պարուրմամբք