adj.

Պարուրելով փակօղ կամ փակեալ. շրջափակ.

Վերնայարկ կիսագնգիւն չարապնդեալ, պարուրափակ պարունակութեամբն պարփակել զամենեսին զերկրածնեալքս. (Անան. եկեղ։)