adj.

Վայելչագեղ. համեմատ.

Ընդ վայելչազգեաց եւ ընդ պատշաճագեղ տեսիլ մարմնոյն՝ ծանեան եւ զհոգւոյն գեղեցկութիւնն. (Սամ. երէց.։)

Այր յաջողակ եւ պատշաճագեղ՝ ուժեղ եւ անձնեայ. (Օրբել.։)