cf. ՊԱՅԾԱՌԱՑՈՒՑԱՆԵԼ.

Փութաբար ընթերցջիք զգիրս աստուածային. զի այն իսկ զներքինին պայծառագործեաց. (Ոսկ. գծ.։)

Արեամբն աստուածայնով ներկեալ պայծառագործէ. (Վրդն. ծն.։)