va.

to reduce or bring to nothing, to annihilate, to dissipate, to destroy.

ն.

ἁφανίζω, ἁναίρω evanescere facio, aufero e conspectu. Տալ չքանալ. ի չիք դարձուցանել. անհետ առնել. կորուսանել ի միջոյ.

Կարօղ ես զամենեցունց զմեղս ընկղմել եւ չքացուցանել։ Հալեալ չքացուցին զթիւնաւոր եղեամնն. (Նար. ՟Ի՟Ը. եւ Նար. յովէդ.։)

Զիա՞րդ կարէր չքացուցանել խաւարն զլոյսն. (Կոչ. ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես չքացուցանեմ
դու չքացուցանես
նա չքացուցանէ
մեք չքացուցանեմք
դուք չքացուցանէք
նոքա չքացուցանեն
Imparfait
ես չքացուցանեի
դու չքացուցանեիր
նա չքացուցանէր
մեք չքացուցանեաք
դուք չքացուցանեիք
նոքա չքացուցանեին
Aoriste
ես չքացուցի
դու չքացուցեր
նա չքացոյց
մեք չքացուցաք
դուք չքացուցէք
նոքա չքացուցին
Subjonctif
Présent
ես չքացուցանիցեմ
դու չքացուցանիցես
նա չքացուցանիցէ
մեք չքացուցանիցեմք
դուք չքացուցանիցէք
նոքա չքացուցանիցեն
Aoriste
ես չքացուցից
դու չքացուսցես
նա չքացուսցէ
մեք չքացուսցուք
դուք չքացուսցջիք
նոքա չքացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ չքացուցաներ
դուք մի՛ չքացուցանէք
Impératif
դու չքացո՛
դուք չքացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու չքացուցանիջիր
դուք չքացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու չքացուսջի՛ր
դուք չքացուսջի՛ք