s.

camel;
մատակ —, she-camel;
տաճիկ —, dromedary;
զ—ու զձայն ածել, to bellow like a camel.

Other definitions containing this entry

Անալի

cf. Ընձուղտ.


Անալութ, ի

cf. Ընձուղտ.


Զանալութ

cf. Ընձուղտ.


Ըղտապան

cf. Ուղտապան.


Ընծուղտ

cf. Ընձուղտ.


Մժղուկ, ղկի

gnat, mosquito;
midge, any small fly;
առաջնորդք կոյրք, որ զմժղուկս քամէք եւ զուղտս կլանէք, ye blind guides, who strain at a gnat and swallow a camel.


Սապատ, աց

trunk, coffer, safe;
basket;
cf. Զուգեմ;
ուղտու, camel's hump;
— ողին, hump, humpback, gibbosity.


Տաճիկ, ճկաց

Arabian;
Turkish;
swift-footed;
— ձի, barb, Barbary or Arabian horse;
— ասորի, Canaanite;
cf. Ուղտ.


Տղտենի

cf. Տուղտ.


Voir tout

s.

κάμηλος camelus. Գրաստ անապատի՝ որոճօղ, մեծ եւ բարձր, սապատողն, երկայն ուլամբ, ոխակալ. ... (յն. լտ. գա՛միլօս, գամէլուս )

Տասն ուղտ յուղտուց տեառն իւրոյ։ Ա՛րբ, եւ ուղտուցդ քոց եւս արբուցից։ Ելին յուղտսն, եւ գնացին։ Էջ յուղտուէ անտի։ Եդ ընդ ուղտու պատատաւ.եւ այլն։

Առաքեցաւ ուղտովքն։ Սպտուր ըղտու։ Դիւրին է ըղտու ընդ ծակ ասղան մտանել. (Վրք. հց. ՟Ը. ՟Ժ՟Ը. ՟Բ։)

Ուղտ ոչ կարասցէ մտանել ընդ ծակ ասղան. (Եւագր. ՟Ժ՟Գ։)

cf. Մալուխ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընծուղտ

Ընձուղտ, ուց

Մուղտ

Ուղտապան, ի

Ուղտափուշ

Ուղտաքաղ

Ուղտենի, նւոյ

Ուղտերամակ, աց

Տուղտ, տղտոյ

Voir tout