vn.

to conglobe, to grow round.

չ.

σφαιρόομαι conglobor, in pilam cogor. Ոլոռնաձեւ գնդիլ. գնդաձեւ լինել.

Սնդիկդ ի մանր մանր գնդակս ոլոռնացեալ. (Նիւս. կազմ.։)

Շիթք արեանն ոլոռնացեալ ելանէին ի մարմնոյն. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ոլոռնանամ
դու ոլոռնանաս
նա ոլոռնանայ
մեք ոլոռնանամք
դուք ոլոռնանայք
նոքա ոլոռնանան
Imparfait
ես ոլոռնանայի
դու ոլոռնանայիր
նա ոլոռնանայր
մեք ոլոռնանայաք
դուք ոլոռնանայիք
նոքա ոլոռնանային
Aoriste
ես ոլոռնացայ
դու ոլոռնացար
նա ոլոռնացաւ
մեք ոլոռնացաք
դուք ոլոռնացայք
նոքա ոլոռնացան
Subjonctif
Présent
ես ոլոռնանայցեմ
դու ոլոռնանայցես
նա ոլոռնանայցէ
մեք ոլոռնանայցեմք
դուք ոլոռնանայցէք
նոքա ոլոռնանայցեն
Aoriste
ես ոլոռնացայց
դու ոլոռնասցիս
նա ոլոռնասցի
մեք ոլոռնասցուք
դուք ոլոռնասջիք
նոքա ոլոռնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ոլոռնանար
դուք մի՛ ոլոռնանայք
Impératif
դու ոլոռնացի՛ր
դուք ոլոռնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ոլոռնասջի՛ր
դուք ոլոռնասջի՛ք