adj.

spiritual.

cf. Հոգեկան. ψυχικός, πνευματικός.

Յոգեկան դղեակն ի վեր ելեալ՝ գերի վարեսցէ զոգին։ Ոգեկան բարեաց եւ մարմնականաց։ Փոխել յառողջութիւն ոգեկան. (Փիլ.։)

Զոգեկանն՝ որ յառաքինութենէն է, պինդ պահիցեմք զազատութիւն. (Յհ. իմ. ատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հոգեկան

Հոգեկանութիւն, ութեան

Voir tout