s.

paint, rouge;
plaster.

Other definitions containing this entry

Ծարիր, րրոց

antimony black;
ամալ — յաչս, to blacken with antimony, to paint the eyebrows;
ի— եւ ի սնգոյր շպարել, to put on rouge, to paint one's face;
— քար, ծարուր, ծարրաքար, antimony, stibium;
ծարատ, antimoniate.


Շպարանք

cf. Շպար.


Սնգոյր, գուրի, գուրոյ, գուրաւ

paint, rouge;
ի — շպարիլ, to use paint, to rouge, to paint, to bedaub oneself or one's face.


Voir tout

s.

(լծ. հյ. ծեփ) στίβη (թ. իւսթիւպէճ ). Ներկ, որպէս սնգոյր, որով ներկեն լկտի կանայք զերեսս.

Չէ՛ պատեհ քրիստոնեայ կանանց շպարաւ գեղազարդել զդէմս. (Մամբր. առ Լեհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շպարանկար

Շպարանք

Շպարար

Շպարիմ, եցայ

Voir tout