adv.

like a flash of light, beamingly, radiantly, brilliantly.

adv.

Որպէս զշող. ըստ օրինակի շողոյ կաթելոյ.

Եկաց լոյս շողապէս ընդ աղօտ նշան խաչի ի վերայ տանն. (Խոր. ՟Գ. 67։)