vn.

to evaporate, to vaporize.

չ.

ἑξατμίζομαι in vaporem solvor, evaporo, -or. Շոգիանալ. լուծանիլ ի շոգի.

Ջուր ջեռեալ եւ շոգացեալ՝ լինի օդ. (Նիւս. բն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես շոգանամ
դու շոգանաս
նա շոգանայ
մեք շոգանամք
դուք շոգանայք
նոքա շոգանան
Imparfait
ես շոգանայի
դու շոգանայիր
նա շոգանայր
մեք շոգանայաք
դուք շոգանայիք
նոքա շոգանային
Aoriste
ես շոգացայ
դու շոգացար
նա շոգացաւ
մեք շոգացաք
դուք շոգացայք
նոքա շոգացան
Subjonctif
Présent
ես շոգանայցեմ
դու շոգանայցես
նա շոգանայցէ
մեք շոգանայցեմք
դուք շոգանայցէք
նոքա շոգանայցեն
Aoriste
ես շոգացայց
դու շոգասցիս
նա շոգասցի
մեք շոգասցուք
դուք շոգասջիք
նոքա շոգասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ շոգանար
դուք մի՛ շոգանայք
Impératif
դու շոգացի՛ր
դուք շոգացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու շոգասջի՛ր
դուք շոգասջի՛ք