adj.

written by divine grace.

adj.

Շնորհօք գրեալ. հոգելից, եւ հոգեշահ.

Ճառս յաճախագոյնս, բազմագիրս, շնորհագիրս։ Բազում շնորհագիր մատեանս զհարցն եկեղեցւոյ ստացեալ. (Ագաթ. լ Կորիւն.։)