adj.

of chain mail, made of rings run one into another;
chain-shaped, chained;

s.

chain-maker.

Other definitions containing this entry

Շղթայատող

cf. Շղթայագործ.


Voir tout

adj. adv.

ἁλυσιδώτος, , -ον catenatus, -a, -um ἄλυσις, χαλκοβαστόν catena laxata. որ եւ ՇՂԹԱՅԱՁԵՒ, ՇՂԹԱՅԱՏՈՂ. Գործեալ ի շղթայից. ինչ մի աղխաղխեալ, կամ առկախեալ.

Արասցես տախտակ մի հիւսկէն վերջիւք, գործ շղթայագործ յոսկւոյ սրբոյ։ Դիցես զերկու շղթայագործսն ոսկիս ի վերայ երկոցուն օղոցն առ ծայրիւք տախտակին, եւ զերկուս ծայրս երկուց շղթայագործիցն տացես ի վերայ երկոցունց մած։ Եւ դիցես ի վերայ տախտակին դատաստանի զվերջսն շղթայագործսն. (Ել. ՟Ի՟Ը. 22=30։)

Քանդակեաց ի նմա արմաւենիս, եւ շղթայագործս։ Արար նռնաձեւս հարիւր, եւ եդ ի վերայ շղթայագործացն. (՟Բ. Մակ. ՟Գ. 5. 16։)

Զիա՛րդ ամբողջ պահի կարգաւորութեամբն իբրեւ ի շղթայագործի իմիք իմաստիցս յարմարումն. (Նիւս. երգ.։)

Աղխել զդուռն շղթայագործ ամրոցին. (Ղեւոնդ. յորմէ եւ Ասող. ՟Բ. 4։)