s.

mobility;
motion.

κίνησις motio, motus. cf. ՇԱՐԺՈՒՄՆ, եւ ՇԱՐԺՈՂՈՒԹԻՒՆ.

Ըստ ամենայն շարժութեան անփոխադրելի եւ անշարժ գոլով, եւ միշտ շարժութեամբ մնայ յինքեան։ Ամենայն անբանութեամբ լի է սրտմտող նոցա շարժութիւնն. (Դիոն.։)

Չորս զգայութիւնքն հանդերձ շարժութեամբ (տեղականաւ). (Անյաղթ պորփ.։)

Շարժութիւն լեզուի, կամ ախտից, կամ դիւաց. (Նար. ՟Ժ՟Բ. ՟Ի՟Բ։ Սկեւռ. աղ.։ Երզն. մտթ.։)

Շարժութիւն սմա բաշխեաց՝ զայն, որ ընտանի է մարմնոյ, այսինքն զեօթնեակն. (Պղատ. տիմ.։)

Շարժութեան տեսակք են վեց. լինելութիւն, ապականութիւն. աճելութիւն, նուազութիւն. ըստ տեղւոյ փոփոխութիւն. այլայլութիւն։ Եւ է պարզաբար շարժութեան՝ դագարութիւն ներհական. (Արիստ. շարժ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շարժութիւն շարժութիւնք
accusatif շարժութիւն շարժութիւնս
génitif շարժութեան շարժութեանց
locatif շարժութեան շարժութիւնս
datif շարժութեան շարժութեանց
ablatif շարժութենէ շարժութեանց
instrumental շարժութեամբ շարժութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անշարժութիւն, ութեան

Արագաշարժութիւն, ութեան

Դիւրաշարժութիւն, ութեան

Մարմնաշարժութիւն, ութեան

Մշտաշարժութիւն, ութեան

Յառաջշարժութիւն, ութեան

Յարաշարժութիւն, ութեան

Տեղաշարժութիւն, ութեան

Voir tout