s.

mobility.

s.

κίνησις motus, commotio. Կարողութիւն շարժելոյ զինքն կամ զայլս. շարժութիւն. շարժումն.

Ուր շարժողութիւն է, անդ եւ զգայութիւն. այլ ո՛չ ուր զգայութիւն է, անդ եւ շարժողութիւն. վասն զի որպէս տրպաոյն ինչ զգայութիւն ստորադասեալ է ընդ շարժողութեամբ. (Անյաղթ պորփ.։)

Առանց որոյ ո՛չ է շարժողութիւն կամ ընթացութիւն։ Եթէ զփականս շարժողութեան շրթանցս բացից. (եւ այլն։ Նար. ՟Ժ՟Բ. ՟Խ՟Է. ՟Հ՟Ը. ՟Հ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շարժողութիւն շարժողութիւնք
accusatif շարժողութիւն շարժողութիւնս
génitif շարժողութեան շարժողութեանց
locatif շարժողութեան շարժողութիւնս
datif շարժողութեան շարժողութեանց
ablatif շարժողութենէ շարժողութեանց
instrumental շարժողութեամբ շարժողութեամբք