adj.

ՇԱՐԱՒԱԼԻ ՇԱՐԱՒԱԼԻՑ. Լի կամ լցեալ շարաւով. թարախոտ, թարխոտած.

Եբաց զխխայթեալ եւ զշարաւալի խիթս նոցա բժշկաբար. (Տօնակ.։)

Շարաւալից եւ արիւնաշաղախ տաճարացն հեթանոսականաց. (Անան. եկեղ։)

Շարաւալից թարախն յոբայ յայտ առնէ զժահահոտութիւն մեղացն ադամայ. (Լծ. կոչ.։)