s.

great talker, babbler, tattler;
braggart;

adj.

cf. Շատախօս.

Other definitions containing this entry

Շատախօս, աց

cf. Շատխօս.


Շատախօս լինիմ

cf. Շատխօսեմ.


Voir tout

cf. ՇԱՏԱԽՕՍ.

Կալ հարկաւոր է ընդդէմ շատխօսացն։ Սաբէլ եւ արիոս այնքան ի միմեանց որոշեալք, որքան լեզու շատխօս յանխօսէն. (Առ որս. ՟Զ. ՟Ժ՟Ե։)

Ընդ որովայնամոլս եւ ընդ շատխօսս. (Փիլ. ել.։)

Մի՛ շատխօսք լինիցիք։ Չլինել շատխօսս. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 19։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շատխօսեմ, եցի

Շատխօսութիւն, ութեան

Voir tout