s.

trepan, wimble, augur, piercer.

s.

ՇԱՂԱՓ կամ ՇԱՂԱՊ. գործի երկաթի ոլորածոյ եւ սուր ծայրիւ ի ծակել զփայտ կամ զտախտակ. պուռղոս, մարտգապ.

Շաղափ պատրաստեալ։ Պատրաստեցին տանջանարանք, շաղապք երկայ. (նաձիգ. Գանձ.։ Տէր Իսրայէլ. ապր. ՟Ի՟Գ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շաղափիկ

Voir tout