s.

debility, languor, atony.

s.

Նքողիլն.

Թօթափեալք այսր անդր սակս նքողմանն, եւ ընդ միմեանս հարեալ կործանէին զիրեարս. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif նքողումն նքողմունք
accusatif նքողումն նքողմունս
génitif նքողման նքողմանց
locatif նքողման նքողմունս
datif նքողման նքողմանց
ablatif նքողմանէ նքողմանց
instrumental նքողմամբ նքողմամբք