չ.

ταπεινοφρονέω animo sum humili et dejecto, modeste sentio. Խոնարհամիտ լինել. եւ նուաստախոհ գտանիլ.

Ոչ նուաստամտեաց ինչ, այլ բարեմտութեամբ միայն զյանցանս ասաց. (Ոսկ. անոմ. ՟Է։)