cf. ՆԱՀԱՆՋ.

Օրհնեալ ես փայտ սուրբ ... ստահակաց խրատ, ընդ վայրաց նհանջ (կամ նահանջ). (Անյաղթ բարձր.։)

Կեալն չորս եղանակս առնու, եւ մեռանի. եւ տարին օրինակեալ նհանջի (չորիւք եղանակօք). իսկ նհանջից նհանջ մահն է. (Մեկն. ծն.։)