ՆԱԽԱՍՏԱՑԵԱԼ. Իբր Նախաստեղծեալ՝ ըստ յն. ոճոյ. πρωτόκτιστος primo creatus.

Ոչ վասն արեգական, այլ վասն ձեւացելոյն յարեգակն՝ նախաստացելոյն լուսոյ ասացաւ. (Մաքս. ի դիոն.։)