adj.

Որ ինչ անկ է յիշատակի եւ յիշողութեան.

Զի ի վեր յուղտսն ել, բարս եւ կրօնս ցուցանէ՝ զայն, որ առաւել քան զյիշատակական տեսակսն է. (Փիլ. լին. ՟Դ. 136։)

Անարժանիք եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց. (Պիտ.։)