ձ.

προβαίνω, προέρχομαι, προφέρομαι, πρόειμι provenio, progredior, procedo, prodeo, proferor. Յառաջ գալ. ծագել. յառաջ խաղալ. բղխել. յառաջբերիլ. պատճառիլ.

Իմաստք ի մարդիկ ի նմանէ յառաջագային։ Զիա՞րդ չարն ասեն յառաջագայի, եւ ոչ բարին միշտ յառաջագայի. (Յճխ. ՟Ե. ՟Զ։)

Ոչ ի ծնունդ յառաջագայիլ, եւ ոչ ի լոյս կենաց հասանել. (Նար. ՟Դ։)

Յորմէ գետք առատութեան եւ կենդանութեան յառաջագային. (Համամ առակ.։)

Որպէս ի մշտնջենաբուղխ աղբերէ գետք յառաջագային, այսպէս եւ յայս մշտնջենահոս եւ միշտ կենդանի աղբերէ յառաջագայի լոյսն ճշմարիտ եւ մշտնջենաւոր։ Ի սուրբ կուսէն յառաջագայիւր ճշմարիտ աստուածութեամբն եւ կատարեալ մարդկութեամբն. (Ճ. ՟Գ.։)

Յարուցմունք փորձանաց ի նոցանէ յառաջագային. (Վրք. հց. ՟Ը։)