adj.

moved or moving suddenly.

adj.

Յանկարծ շարժեալ կամ շարժօղ.

Յանկարծաշարժ բաղխմամբ զդողի հարեալ երկիր՝ առ ական թօթափել ի վեր բերէ զյաւիտենից մեռեալսն. (Ոսկիփոր.։)