va.

to complete, to finish, to end;
to render suitable, to adapt, to accommodate;
to appropriate;
to accord;
to put into rhyme.

ՅԱՆԳԵՄ ՅԱՆԳԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. λήγω, ἁπαρτάω , ἁναλίσκω desinere sive cessare facio, termino, concludo. գրի՝ ըստ որում եւ հնչի՝ նաեւ ՅԱՆԿԵՄ. եւս եւ ԱՆԳԵՄ. Յանգ հանել. կատարել. բովանդակել. յարմարել. հանգուցանել. դադարեցուցանել. վերջացնել, լմընցընել.

Ի գոհութիւն սրբազան յանգէ։ Գոհութեամբ սրբազանիւ յանգէ. (Դիոն. եկեղ. ՟Գ։)

Ի սաղմոսողոգէն եւ ի հրեշտակական դասուէն սկսեալ՝ տանին յանգել յեպիսկոպոսն եւ ի քրովբէական դասն. (Յհ. իմ. ատ.։)

Ամս յանգեն երեսուն հազար. (Մագ. ՟Ե։)

Զգիշերն ամենայն ընդ օրհնութիւնսն յանգիցեն. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Դ։)

Վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց աւուրս։ Մեղսամակարդս գազան զանողորմս յանգէ (կամ յանդէ) գործ. (Պիտ.։)

Յայնժամ զմկրտութիւնն, յորժամ յանգեցից երբէք զչարիսն, ընկալայց ասէ. (Բրս. մկրտ.։)

Զիւրն յանգէ կամս. ըստ այնմ, ոչ իմ կամք, այլ քոյդ լիցին. (Սկեւռ. ես.։)

Մրջիւն երկայնմտութեամբ եւ համբերութեամբ յանկէ զգործ. (Մխ. առակ.։)

Պատշաճ յաղագս երիտասարդութեան տեսեալ՝ ի նա յանկեցուսցեն յերկուցն, եթէ անսան. (Մխ. դտ.։)

Առ նոսա անգէ զամբաստանութիւնս, որք զճշմարտութիւնն անիրաւութեամբ ուսուցանեն. (Ոսկ. գղ.։)

Միշտ պահանջէ, եւ ոչ երբէք յանգեցուցանէ. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յանգեցուցանեմ
դու յանգեցուցանես
նա յանգեցուցանէ
մեք յանգեցուցանեմք
դուք յանգեցուցանէք
նոքա յանգեցուցանեն
Imparfait
ես յանգեցուցանեի
դու յանգեցուցանեիր
նա յանգեցուցանէր
մեք յանգեցուցանեաք
դուք յանգեցուցանեիք
նոքա յանգեցուցանեին
Aoriste
ես յանգեցուցի
դու յանգեցուցեր
նա յանգեցոյց
մեք յանգեցուցաք
դուք յանգեցուցէք
նոքա յանգեցուցին
Subjonctif
Présent
ես յանգեցուցանիցեմ
դու յանգեցուցանիցես
նա յանգեցուցանիցէ
մեք յանգեցուցանիցեմք
դուք յանգեցուցանիցէք
նոքա յանգեցուցանիցեն
Aoriste
ես յանգեցուցից
դու յանգեցուսցես
նա յանգեցուսցէ
մեք յանգեցուսցուք
դուք յանգեցուսցջիք
նոքա յանգեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յանգեցուցաներ
դուք մի՛ յանգեցուցանէք
Impératif
դու յանգեցո՛
դուք յանգեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յանգեցուցանիջիր
դուք յանգեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յանգեցուսջի՛ր
դուք յանգեցուսջի՛ք