cf. ՅԱՅՏՆԱՊԷՍ.

Զկերպարանս անգթութեան յայտնաբար ունիք։ Որ յայտնաբար անիրաւութեամբք հարստանային. (Ճ. ՟Գ.։)

Հաւատս ի շրթանց անտի յայտնաբար պահանջէր. (Եփր. համաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յայտնաբարբառ

Voir tout