adj.

narrated or narrating clearly;
expounding clearly;

adv.

evidently, clearly;
— առնել, to narrate clearly;
to explain, to expound.

adj. adv.

Յայտնի պատմօղ, պատմեալ, եւ պատմելով.

Վարդապետք յայտապատումք եւ առակախօսք. (Նար. երգ.։)

Արձանագրեցին զյայտապատում իրս թագաւորաց։ Որ յայտապատում արարեալ է զրոյցս պայազատութեան Աշոտոյ. (Յհ. կթ.։)

Ոչ այնպէս իրքն յայտապատում լինէին. (Երզն. մտթ.։)

Յայտապատում զմիտս ասացելոցս մեզ առաջի դնէ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Բ։)