adj.

expressive, significative.

adj.

Յայտնի նշանակեալ. քաջայայտ. եւ Յայտարարօղ նշանակութեան եւ խորհրդոյ իրիք.

Ճառդ յայտանշան է. իսկ նշանակն զայն զեկուցանէ, եւ այլն. (Փիլ. լին. ՟Դ. 134։)