vn.

cf. Յամեմ.

չ.

Յամր գտանիլ. դանդաղիլ. յամել. յամենալ. յուլանալ. ծուլանալ.

Եւ որք յառաջագոյն յամրանային ի քուն, նմանեալք վերնոցն՝ անքունք եղեն. (Փարպ.։)

Որդիքն Ահարոնի յամրացան ի պաշտօն խորանին. (Խոսր.։)

Եթէ յամրանամք, երկայնամտես. (Նար. ՟Ծ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յամրանամ
դու յամրանաս
նա յամրանայ
մեք յամրանամք
դուք յամրանայք
նոքա յամրանան
Imparfait
ես յամրանայի
դու յամրանայիր
նա յամրանայր
մեք յամրանայաք
դուք յամրանայիք
նոքա յամրանային
Aoriste
ես յամրացայ
դու յամրացար
նա յամրացաւ
մեք յամրացաք
դուք յամրացայք
նոքա յամրացան
Subjonctif
Présent
ես յամրանայցեմ
դու յամրանայցես
նա յամրանայցէ
մեք յամրանայցեմք
դուք յամրանայցէք
նոքա յամրանայցեն
Aoriste
ես յամրացայց
դու յամրասցիս
նա յամրասցի
մեք յամրասցուք
դուք յամրասջիք
նոքա յամրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յամրանար
դուք մի՛ յամրանայք
Impératif
դու յամրացի՛ր
դուք յամրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յամրասջի՛ր
դուք յամրասջի՛ք