s.

victory.

s.

Յաղթութիւն. կամ յաղթանակ.

Որոց եւ վարձս իսկ խոստանայ, եւ պսակս յաղթանաց. (Հ. յուլ. ՟Ժ՟Բ.։)

Իսկ (Բուզ. ՟Ե. 4։)

Ձերբակալ արասցուք զզօրսն յունաց ... զի կալեալս կապեալս տարցուք յաղթանս. կայ եւ ձ. յաղուանս։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յաղթանք
accusatif յաղթանս
génitif յաղթանաց
locatif յաղթանս
datif յաղթանաց
ablatif յաղթանաց
instrumental յաղթանաւք