va.

to tempest, to produce a tempest, to trouble, to ruffle, to agitate violently.

ն.

Ծփել մրրկօք. խռովել.

Սրտաթափս անդէն եւ անդէն մրրկեալ ընդ միմեանս պողէր պղտորէր. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 22։)

Իսկ (Ածազգ. ՟Ժ՟Ա.)

Անհանդարտ գազանն՝ որ բնակեալ է ի նոսա, յամենայն ժամ մրրկէ եւ հարկանէ զիս. ընթերցի՛ր, մտրկէ կամ մտրակէ. յն. խթանել. խթել։