va.

to gather fruits.

ն.

ὁπωρίζω coligo. Պտղաքաղել. կթել զմիրգս.

Զխակ թուզսն անուանեալ մրգաքաղել կամիցի։ Զանհաս միրքն մրգաքաղիցէ. (Պղատ. օրին. ՟Ը։)