adj.

made of flesh, fleshly, carnal, corporeal, earthly, mortal;
— յարկ, mortal coil;
— բլուր, man-mountain, giant.

ն.

Ոյր նիւթն է միս կամ մարմին. մարմնեղէն. մսէ.

Դաւիթ ի մանկութեան ժամանակին քարիւ կործանեաց զմեծ բլուրն մսեղէն (զհսկայն գողիադ). (Եղիշ. ՟Ե։)

Ի ձեռն փոքր տղայոցն սպան զմսեղէն բլուրն. (Գէ. ես.։)

Մարգարէք՝ մսեղէնք էին, եւ ազգակիցք մերոյ սեռիս. (Հին քեր.։)

Ոչ եմք արժանի մսեղէն յարկիւ ծառայել. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մսեղէն մսեղէնք
accusatif մսեղէն մսեղէնս
génitif մսեղինի մսեղինաց
locatif մսեղինի մսեղէնս
datif մսեղինի մսեղինաց
ablatif մսեղինէ մսեղինաց
instrumental մսեղինաւ մսեղինաւք