vn.

cf. Մռնչեմ.

cf. ՄՌՆՉԵՄ. յն. շնչել կամ փչել.

Յորժամ հաղորդիմք մարմնոյ նորա, իբրեւ առիւծ՝ որ հուր շնչէ եւ բոց մռնչայ, այնպէս երեւիմք ահաւոր սատանայի. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 45։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մռնչամ
դու մռնչաս
նա մռնչայ
մեք մռնչամք
դուք մռնչայք
նոքա մռնչան
Imparfait
ես մռնչայի
դու մռնչայիր
նա մռնչայր
մեք մռնչայաք
դուք մռնչայիք
նոքա մռնչային
Aoriste
ես մռնչացի
դու մռնչացեր
նա մռնչաց
մեք մռնչացաք
դուք մռնչացէք
նոքա մռնչացին
Subjonctif
Présent
ես մռնչայցեմ
դու մռնչայցես
նա մռնչայցէ
մեք մռնչայցեմք
դուք մռնչայցէք
նոքա մռնչայցեն
Aoriste
ես մռնչացից
դու մռնչասցես
նա մռնչասցէ
մեք մռնչասցուք
դուք մռնչասջիք
նոքա մռնչասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մռնչար
դուք մի՛ մռնչայք
Impératif
դու մռնչա՛
դուք մռնչացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու մռնչասջի՛ր
դուք մռնչասջի՛ք