va.

to darken, to obscure, to offuscate.

ն.

Մռայլ արկանել. նսեմացուցանել.

Որոյ տեսութիւն սաստկութեան լուսոյն մռայլեցուցեալ ծածկէր զարեգականն զլոյս. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մռայլեցուցանեմ
դու մռայլեցուցանես
նա մռայլեցուցանէ
մեք մռայլեցուցանեմք
դուք մռայլեցուցանէք
նոքա մռայլեցուցանեն
Imparfait
ես մռայլեցուցանեի
դու մռայլեցուցանեիր
նա մռայլեցուցանէր
մեք մռայլեցուցանեաք
դուք մռայլեցուցանեիք
նոքա մռայլեցուցանեին
Aoriste
ես մռայլեցուցի
դու մռայլեցուցեր
նա մռայլեցոյց
մեք մռայլեցուցաք
դուք մռայլեցուցէք
նոքա մռայլեցուցին
Subjonctif
Présent
ես մռայլեցուցանիցեմ
դու մռայլեցուցանիցես
նա մռայլեցուցանիցէ
մեք մռայլեցուցանիցեմք
դուք մռայլեցուցանիցէք
նոքա մռայլեցուցանիցեն
Aoriste
ես մռայլեցուցից
դու մռայլեցուսցես
նա մռայլեցուսցէ
մեք մռայլեցուսցուք
դուք մռայլեցուսցջիք
նոքա մռայլեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մռայլեցուցաներ
դուք մի՛ մռայլեցուցանէք
Impératif
դու մռայլեցո՛
դուք մռայլեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մռայլեցուցանիջիր
դուք մռայլեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մռայլեցուսջի՛ր
դուք մռայլեցուսջի՛ք