s.

Momus;
cf. Միմոս.

cf. ՄԻՄՈՍ. μῖμος mimus.

Լցեալք զտունն մոմոսօք եւ գուսանօք։ Ի մոմոսս եւ ի կաքաւիչս. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 23։ յհ. ՟Բ. 36։)

Գետնաքարշ եւ մոմոս (կամ մոմոշ) իցէ. (Կանոն.։)

Իսկ Մոմոս, ըստ յն. է չաստուած խեղկատակ՝ որպէս գլուխ միմոսաց։