cf. Մոխրանոց;
dunghill, dung heap, dunghole or dung pit.

s.

Մոխրանոց. մոխրակոյտ. եւ Աղբիւսք.

Ի կրել արտաքս զաւելորչ թրքածս մոխրոցացն. (Փարպ.։)

Ի պարսպէն մինչեւ ի դուռն մոխրոցին։ Եւ զդուռն մոխրոցին կալաւ մեղքիա. (Նեեմ. ՟Գ. 13. 14։)