s.

fire-worship.

s.

Պաշտօն մոխրոյ՝ այսինքն մոխրելի կրակի. հրապաշտութիւն.

Մոխրապաշտութիւն նախնեաց մերոց։ Մազդեզական մոխրապաշտութեանն։ Զմոգակրօն զքաղդէական մոխրապաշտութեանցն զիղձս. (Ագաթ.։ Արծր. ՟Ա. 14։ Անան. եկեղ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մոխրապաշտութիւն մոխրապաշտութիւնք
accusatif մոխրապաշտութիւն մոխրապաշտութիւնս
génitif մոխրապաշտութեան մոխրապաշտութեանց
locatif մոխրապաշտութեան մոխրապաշտութիւնս
datif մոխրապաշտութեան մոխրապաշտութեանց
ablatif մոխրապաշտութենէ մոխրապաշտութեանց
instrumental մոխրապաշտութեամբ մոխրապաշտութեամբք