s.

wild olive-tree.

cf. ՁԻԹԵՆԻ ՎԱՅՐԻ.

Մորենիք, եւ մոլաթուզք, եւ մոլաձիթենիք. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մոլաձիթենի մոլաձիթենիք
accusatif մոլաձիթենի մոլաձիթենիս
génitif մոլաձիթենի մոլաձիթենեաց
locatif մոլաձիթենւոյ մոլաձիթենիս
datif մոլաձիթենւոյ մոլաձիթենեաց
ablatif մոլաձիթենւոյ մոլաձիթենեաց
instrumental մոլաձիթենեաւ մոլաձիթենեաւք