vn.

to remain, to last;
to augment, to increase.

չ.

Մեծանալ. առաւելուլ. զօրանալ. (յն. մի՛զօն եւ ագմա՛զօն.)

Եւս քան զեւս ի նոյնս մոզանան, եւ յաճախեն զփոյթն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 6։)

Եւ այս իրիք (հալածանաց) բազում ժամանակս մոզացեալ էին։ (Եւս.պտմ. ՟Զ. 40. (գրածն, մողացեալ, կամ մոռացեալ։))

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես մոզանամ
դու մոզանաս
նա մոզանայ
մեք մոզանամք
դուք մոզանայք
նոքա մոզանան
Imparfait
ես մոզանայի
դու մոզանայիր
նա մոզանայր
մեք մոզանայաք
դուք մոզանայիք
նոքա մոզանային
Aoriste
ես մոզացայ
դու մոզացար
նա մոզացաւ
մեք մոզացաք
դուք մոզացայք
նոքա մոզացան
Subjonctif
Présent
ես մոզանայցեմ
դու մոզանայցես
նա մոզանայցէ
մեք մոզանայցեմք
դուք մոզանայցէք
նոքա մոզանայցեն
Aoriste
ես մոզացայց
դու մոզասցիս
նա մոզասցի
մեք մոզասցուք
դուք մոզասջիք
նոքա մոզասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մոզանար
դուք մի՛ մոզանայք
Impératif
դու մոզացի՛ր
դուք մոզացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու մոզասջի՛ր
դուք մոզասջի՛ք