adj.

always victorious.

adj.

ἁεί νικών semper victor, vincens. Միշտ յաղթօղ՝ յաղթական.

Դաւիթ մշտայաղթ ի պատերազմունս, եւ հսկայիցն ծախօղ. (Սհկ. կթ. արմաւ.։)

Ձերոյդ զօրաց մշտայաղթ բազմութիւնդ. (Պրպմ. ՟Լ՟Է։)