adj.

foggy, misty, cloudy, caliginous.

adj.

Միգապատ. բալուտ, մշուշ, մո՛ւթ. (լծ. հյ. աղօտ. կամ մղեղուտ. թ. պուլութ )

Ի մղուտ օդոյն մոլորեցան արքն. (Պտմ. առ լեհ.։)